ทำไมต้องมีการตรวจสอบภายใน

บริหารตรวจสอบภายใน

ทำไมต้องมีการประเมินการควบคุมภายในการควบคุมภายในเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญกับการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายในที่ดีจะช่วยควบคุมการดำเนินงาน
ของกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันการสูญเสีย การรั่วไหลทางการเงิน
ทำให้องค์กรมีระบบและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง สร้างความน่าเชื่อถือ ทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคง

การควบคุมภายในประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างโดยมุ่งเน้นไปที่
1. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
2. ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการบริหาร
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายใน

ประโยชน์จากการวางระบบงานบัญชี/งานตรวจสอบภายใน
ขั้นตอนการทำงาน
• แผนการตรวจสอบภายใน
• ประมวลผลการตรวจสอบภายใน
• รายงานและการตรวจสอบ
• ประเมินความเสี่ยงประโยชน์จากการวางระบบงานบัญชี/งานตรวจสอบภายใน
• ช่วยให้การประเมินตรวจสอบระบบเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
• ช่วยหาสาเหตุปัญหาที่แท้จริงได้
• ช่วยป้องกันการฉ้อโกง
• ช่วยปรับปรุงระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพก่อนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

ดูทั้งหมด ...