ขอบเขตและแนวทางในการให้บริการจัดระบบหน่วยงานหลังบ้านเสมือนแบบใช้บริการจากภายนอก

ขอบเขตและแนวทางในการให้บริการจัดระบบหน่วยงานหลังบ้านเสมือนแบบใช้บริการจากภายนอก (VIRTUAL BACK OFFICE OUTSOURCE)ขอบเขตและแนวทางในการให้บริการจัดระบบหน่วยงานหลังบ้านเสมือนแบบใช้บริการจากภายนอก (VIRTUAL BACK OFFICE OUTSOURCE)

เป็นศูนย์กลางของระบบงานเอกสารหลังบ้าน (Back Office Center) : สร้างกระบวนการทำงาน และสนับสนุนให้กิจการของ   ผู้ว่าจ้างมีกระบวนการทำงานที่เพียงพอ มีระบบเอกสารที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของผู้ว่าจ้างในระยะยาว ได้แก่   ธุรการจัดทำเอกสารขาย ธุรการจัดทำเอกสารซื้อ ธุรการจัดทำเอกสารทางการเงิน ธุรการจัดทำเอกสารบัญชี ( แนวทางนี้ เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการมีระบบเอกสารที่เหมาะสม ลดต้นทุนการจ้างพนักงานธุรการ ลดภาระในการกำกับดูแลทีมงาน ลดสวัสดิการณ์พนักงาน           ลดระยะเวลาในการสอนงาน  และลดขั้นตอนในการประเมินผลงานพนักงาน

คิดค่าบริการโปรโมชั่นพิเศษ ภายใน 31 ตุลาคม 2564 นี้     ราคาปกติ  20,000 บาทต่อเดือน พิเศษสุดเพียง 15,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวม VAT)

✔️ สร้างระบบเอกสารฝ่ายขาย (ธุรการจัดทำเอกสารขาย)  เมื่อได้รับคำสั่งให้เสนอขายสินค้าจากผู้ว่าจ้างโดยผู้ว่าจ้างบันทึกใบเสนอราคาเข้ามาในระบบโปรแกรมบัญชี ทีมงานของผู้ให้บริการดำเนินการติดตามใบเสนอราคากับลูกค้าของผู้ว่าจ้างว่ายืนยันการสั่งซื้อหรือไม่ ถ้ายืนยัน ทีมงานของผู้ให้บริการออกเอกสารขายสินค้า สร้างระบบชุดเอกสารขาย และบันทึกโปรแกรมบัญชี  (Sale Order : SO)
✔️ สร้างระบบเอกสารฝ่ายจัดซื้อ (ธุรการจัดทำเอกสารซื้อ)  เมื่อได้รับคำสั่งให้ดำเนินการสั่งซื้อจากผู้ว่าจ้างโดยผู้ว่าจ้างบันทึกใบขอซื้อ เข้ามาในระบบโปรแกรมบัญชี ทีมงานของผู้ให้บริการดำเนินการด้านธุรการจัดซื้อโดยตรวจสอบใบขอซื้อ และดำเนินการออกเอกสารจัดซื้อ สร้างระบบชุดเอกสารซื้อ พร้อมเป็นผู้บันทึกรายการในใบสั่งซื้อ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโปรแกรมบัญชี  (Purchase Order : PO)✔️ สร้างระบบเอกสารฝ่ายการเงิน (ธุรการจัดทำเอกสารทางการเงิน) ทำหน้าที่ 2 ส่วนประกอบด้วย
1.ธุรการการเงินรับ สอบทานรายได้ที่ถูกโอนเข้ามาในบัญชีธนาคารให้มีความถูกต้องให้กับผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และดำเนินการออกเอกสารสร้างระบบชุดเอกสารทางการเงินรับ พร้อมเป็นผู้บันทึกรายการรายรับต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี  
2.ธุรการการเงินจ่าย สอบทานยอดค่าใช้จ่ายให้มีความถูกต้องให้กับผู้ว่าจ้าง พร้อมกับตั้งยอดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการอนุมัติรายการจ่ายในระบบธนาคาร และดำเนินการออกเอกสารสร้างระบบชุดเอกสารทางการเงิน พร้อมเป็นผู้บันทึกรายการจ่ายชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี  ✔️ สร้างระบบเอกสารฝ่ายบัญชี (ธุรการจัดทำเอกสารบัญชี) ทำหน้าที่ 2 ส่วนประกอบด้วย ได้แก่
1.ธุรการบัญชีลูกหนี้ สร้างระบบเอกสารบัญชีลูกหนี้ (AR) วิเคราะห์ลูกหนี้คงค้าง ระบบติดตามลูกหนี้คงค้าง เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเงินรับชำระหนี้ และดำเนินการออกเอกสารสร้างระบบชุดเอกสารบัญชีลูกหนี้ พร้อมเป็นผู้บันทึกรายการในโปรแกรมบัญชี  
2.ธุรการบัญชีเจ้าหนี้  สร้างระบบเอกสารบัญชีเจ้าหนี้ (AP) วิเคราะห์เจ้าหนี้คงค้าง เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายชำระหนี้ มองกระแสเงินสดให้กับผู้ว่าจ้างในการจ่ายชำระหนี้ พร้อมทั้ง ยื่นภาษีต่างๆ ได้แก่ ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30, ภงด.50, ภงด.51 และดำเนินการออกเอกสารสร้างระบบชุดเอกสารบัญชีเจ้าหนี้ เป็นผู้บันทึกรายการในโปรแกรมบัญชี พร้อมลงชื่อเป็นผู้ทำบัญชีให้กับบริษัทของท่าน
ดูทั้งหมด ...