ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการ หน่วยงานหลังบ้านเสมือน จากภายนอก ( VIRTUAL BACK OFFICE OUTSOURCE )       เพื่อให้ผู้ว่าจ้างมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอและเหมาะสมต่อระบบเอกสาร ซึ่งส่งผลให้ระบบงานต่างๆ ของบริษัทผู้ว่าจ้าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง มีการพัฒนาระบบการทำงานภายในต่างๆ ของบริษัทผู้ว่าจ้างอย่างบูรณาการและความยั่งยืนในธุรกิจ
       บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีเป้าหมายในการให้บริการและรับงาน เพื่อช่วยวางรากฐานของระบบเอกสาร กระบวนการทำงาน และกระบวนการควบคุมเอกสาร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเรามีกระบวนการติดตามงานและประเมินประสิทธิผลการทำงานของบุคลากรให้กับผู้ว่าจ้าง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างบูรณาการ รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการ หน่วยงานหลังบ้านเสมือน จากภายนอก ( VIRTUAL BACK OFFICE OUTSOURCE )
1.ตัดตอนโครงสร้างการดูแลและบริหารบางส่วน เพื่อช่วยลดการกำกับดูแลพนักงาน
2.ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลดลง  โดยการลดสวัสดิการพนักงาน      
3.ไม่ต้องเสียเวลาฝึกพนักงาน โดยที่เรามีพนักงานที่มีคุณภาพคอยดูแลระบบงานหลังบ้านให้กับผู้ว่าจ้าง                                                                                            
4.ไม่ต้องปวดหัวในการจัดหาคน ในกรณีที่พนักงานลาออก
5.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าของผู้ว่าจ้าง
6.มีการติดตามและแก้ปัญหาหน้างานให้กับผู้ว่าจ้าง

ดูทั้งหมด ...